• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

زمان پیوند زنی مرکبات

  • ۱۶
زمان پیوند زنی مرکبات

✔️ پوست دهی پایه

✔️پیوندک در دسترس باشد

✔️قطر پایه مناسب باشد

✔️شرایط جوی بعد از پیوند برای رشد پیوندک مهیا باشد.

ابزار وبمستر