• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

نکات محلول پاشی

  • ۱۵۶
نکات محلول پاشی

✔️استفاده از ماسک و دستکش و لباس مخصوص در زمان محلولپاشی

✔️استفاده از مویان یا مایع ظرفشویی بدون آنزیم

✔️سوختگی برگ ها در بالا بودن غلظت کود (حد مجاز اوره 1.0 تا 1 درصد=100 گرم تا 1 کیلو در 100 لیتر آب)

✔️در زمان فعالیت کم ریشه در دمای پایین خاک و در اوایل فصل رشدانجام شود، بهتر است.

✔️برای عناصر مس، منیزیم، منگنز و روی مفیدتراست.

✔️همراه با سمپاشی سموم، در جهت کاهش هزینه هاموثر است.