• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

دلایل استفاده از مالچ در درختان میوه

  • ۶۰
دلایل استفاده از مالچ در درختان میوه


🌿استفاده از مالچ در درختان میوه به دلایل زیر می باشد:


1️⃣کاهش تبخیر از سطح خاک

2️⃣کاهش آب مصرفی

3️⃣جلوگیری از رشد علف های هرز