• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کنترل جاروک لیموترش

  • ۶۰
کنترل جاروک لیموترش

✔️مدیریت رشد نرک ها با هرس به موقع آنها

✔️قطع و امحاء شاخه یا درختان آلوده

✔️سمپاشی علیه حشرات ناقل

✔️تولید و استفاده از مواد گیاهی سالم و عاری از پاتوژن

✔️کنترل علف های هرز

✔️کنترل سلامت تک تک درختان در هر باغ

✔️قرنطینه نباتی

✔️استفاده از پایه های متحمل و عدم استفاده از پایه های حساس

✔️ارقام متحمل و مقاوم