• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کنترل چروکیدگی قهوه ای گوجه

  • ۶۵
کنترل چروکیدگی قهوه ای گوجه

با توجه به اینکه روش کنترل شیمیایی برای این بیماری و سایر بیماری های ویروسی وجود ندارد، بنابراین باید موارد ذیل جهت پیشگیری از گسترش بیماری رعایت گردد:


1️⃣تهیه بذر و نشاء از منابع مطمئن و استفاده از بذور و نشاء سالم و انجام تست های آزمایشگاهی سالمت بذر و نشاء

2️⃣تولید نشاء در گلخانه های ایزوله

3️⃣جلوگیری از رفت آمدهای غیرضروری در مزرعه و خصوصا گلخانه

4️⃣جلوگیری از انتقال اندام های گیاهی (میوه و نشاء و ...) از مناطق آلوده به مناطق سالم

5️⃣ضدعفونی مستمر وسایل باغبانی مورد استفاده ،شتشوی مرتب دست و تعویض لباس کارگران 

6️⃣امحاء و سوزاندن اندام های گیاهی آلوده از جمله میوه و بوته های آلوده