• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مبارزه با لکه برگی و سرخشکیدگی

  • ۷۵
مبارزه با لکه برگی و سرخشکیدگی

بهترین روش شیمیایی مبارزه با دو بیماری لکه برگی و سرخشکیدگی:


✅سم اوکسی کلرور مس به میزان 1/5 تا 2 در هزار 

این دو بیماری در اثر وجود قارچ آلترناریا به وجود می آیند.