• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مبارزه با کنه قرمز مرکبات

  • ۴۸
مبارزه با کنه قرمز مرکبات

بهترین روش برای مبارزه با این بیماری، استفاده از سموم کنه کش است. قوی ترین ها عبارت اند از:

✔️پروپاژیت (اومایت)

✔️نئورون

✔️نیسرون

✔️و.....