• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

پروانه مینوز گندم

پروانه مینوز گندم

آفت مینوز از گیاهان زراعی خانواده گندمیان مخصوصا گندم، جو، یولاف و برخی از علف های هرز مانند پنیرک، خردل وحشی، پیچک و... تغذیه می کند.

علت های ریزش گل و میوه در درختان مرکبات


درختان مرکبات بطور طبیعی گلدهی سنگینی داشته و در اغلب سالها تعداد بسیار زیادی گل تولید میکنند.

سولفات پتاسیم بلژیکی


* روی تصویر کلیک کنید.

روی آنتی فراست اورال


* روی تصویر کلیک کنید.

پتاسیم مایع گروتک


* روی تصویر کلیک کنید.

کود 30 - 5 - 15 گروتک

* روی تصویر کلیک کنید.

کود 36 - 12 - 12 گروتک

* روی تصویر کلیک کنید.