خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

گروه های مختلف آفت کشها

  • ۱۱۹
گروه های مختلف آفت کشها

سم ایمیداکلوپراید (کنفیدور) یونانی

  • ۱۱۸۳

* روی تصویر کلیک کنید.

سم حشره کش - کنه کش آبامکتین طلایی گل سم

  • ۳۹۹۸

* روی تصویر کلیک کنید.

سم حشره کش - کنه کش آبامکتین هندی

  • ۱۵۸۳

* روی تصویر کلیک کنید.

سم حشره کش کلرپیریفوس (دورسبان) هندی

  • ۱۲۷۲

* روی تصویر کلیک کنید.

سم حشره کش - کنه کش فن پروپاترین (دانیتول) هندی

  • ۱۰۹۵

* روی تصویر کلیک کنید.

سم حشره کش - کنه کش اتیون (اتیول) هندی

  • ۱۵۸۷

* روی تصویر کلیک کنید.

سم حشره کش ایمیداکلوپراید (کنفیدور) ال جی کره جنوبی

  • ۱۳۸۹

* روی تصویر کلیک کنید.

ابزار وبمستر