خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

نقش عنصر روی بر گیاهان

  • ۱۵۴

روی عنصری است که در مقادیر کم و حیاتی برای گیاه لازم است تا اجازه فعالیتهای فیزیولوژیک را به گیاه داده و این فعالیت ها نقش مهمی در فرایندهای فتوسنتز و تشکیل قند، سنتز پروتئین، حاصلخیزی و رشد و مقاومت در برابر بیماری دارند.