خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

گروه های مختلف آفت کشها

  • ۱۱۸
گروه های مختلف آفت کشها

آفت کنه مرکبات

  • ۱۳۸
آفت کنه مرکبات

کنه های نباتی با مکیدن شیره گیاهی باعث زرد شدن و ریزش برگها، کمی رشد میوه و بالاخره ضعف و از بین رفتن تدریجی گیاه میزبان می شوند.

کنه زنگ مرکبات

  • ۱۷۰
کنه زنگ مرکبات

موطن اصلی کنه زنگ مرکبات، آسیای جنوب شرقی است. این کنه احتمالاً به همراه میزبان اصلی خودش به سایر مناطق مرکبات خیز انتقال یافته است

سم حشره کش - کنه کش آبامکتین بلژیکی

  • ۱۳۶۸

* روی تصویر کلیک کنید.

سم حشره کش - کنه کش آبامکتین طلایی گل سم

  • ۳۹۸۲

* روی تصویر کلیک کنید.

سم حشره کش - کنه کش آبامکتین هندی

  • ۱۵۸۱

* روی تصویر کلیک کنید.

سم کنه کش هگزی تیازوکس (نیسورون) هندی

  • ۱۲۲۹

* روی تصویر کلیک کنید.

سم کنه کش بروموپروپیلات (نئورون) آرمان سبز

  • ۱۴۶۲

* روی تصویر کلیک کنید.

سم حشره کش - کنه کش فن پروپاترین (دانیتول) هندی

  • ۱۰۹۲

* روی تصویر کلیک کنید.

سم حشره کش - کنه کش اتیون (اتیول) هندی

  • ۱۵۸۵

* روی تصویر کلیک کنید.

ابزار وبمستر