خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

سم آبامکتین ساخت بلژیک

  • ۷۷۸

* روی تصویر کلیک کنید.

سم حشره کش - کنه کش آبامکتین طلایی گل سم

  • ۳۲۱۰

* روی تصویر کلیک کنید.

سم حشره کش - کنه کش آبامکتین آرمان سبز

  • ۱۰۷۰

* روی تصویر کلیک کنید.

سم حشره کش - کنه کش اتیون (اتیول) آرمان سبز

  • ۱۲۰۹

* روی تصویر کلیک کنید.